Biblio

Export 6 results:
Filters: Keyword is ภาวะผู้นำ  [Clear All Filters]
2555
รุ่งโรจน์, ฝ้ายเยื่อ. (2555). แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2557-04-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (20.33 KB) บทคัดย่อ (24.06 KB) สารบัญ (28.49 KB) บทที่ 1 (51.02 KB) บทที่ 2 (264.64 KB) บทที่ 3 (53.25 KB) บทที่ 4 (116.64 KB) บทที่ 5 (70.02 KB) บรรรานุกรม (40.57 KB) ภาคผนวก (339.62 KB)
2543
ระพินทร์, พรมตัน. (2543). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาชุมชนของประธานกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (69.58 KB) บทคัดย่อ (129.92 KB) สารบัญ (101.15 KB) บทที่ 1 (167.93 KB) บทที่ 2 (998.45 KB) บทที่ 3 (222.25 KB) บทที่ 4 (446.84 KB) บทที่ 5 (210.53 KB) บรรณานุกรม (84.75 KB) ภาคผนวก (421.89 KB)
สมยศ, อู่ทองมาก. (2543). พฤติกรรมผู้นำที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (75.41 KB) บทคัดย่อ (164.79 KB) สารบัญ (115.13 KB) บทที่ 1 (225.11 KB) บทที่ 2 (638.29 KB) บทที่ 3 (236.11 KB) บทที่ 4 (432.63 KB) บทที่ 5 (238.29 KB) บรรณานุกรม (85.14 KB) ภาคผนวก (174.1 KB)
2533
หาญชัย, สงวนให้. (2533). ภาวะผู้นำ (p. 362 หน้า). จังหวัดพิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสคราม. คณะวิชาครุศาสตร์. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา.
hanchai2.pdf (27.33 MB)