การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปกครองท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปกครองท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2549
Authorsสมศักดิ์, นรสิงห์
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน, คณะผู้บริหาร, จังหวัดพิษณุโลก, ปกครองท้องถิ่น, ประสิทธิภาพการบริหารงาน, องค์การบริหารส่วนตำบล, อบต.
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการปกครองท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลกในด้านการบริหารจัดการ การบริหารบุคคล การบริหารเงินและงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลกปี พ.ศ.2544 และ2546 ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 41 จำนวน 123 ราย และทำการสุ่มตัวอย่างโดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้จำนวนทั้งสิ้น 93 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญแล้วสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบเอฟและการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยค่าสถิติเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานการปกครองท้องถิ่นของคณะองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้แตกต่างกัน ในภาพรวมมีการบริหารงานไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดต่างๆ ยังพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท มีการบริหาร และการดำเนินการในด้านต่างๆ แตกต่างกัน . มีการเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานการปกครองท้องถิ่นโดยเน้นความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น บริหารการเงินและงบประมาณด้วยความโปร่งใส ถูกระเบียบ จัดทำแผนงบประมาณและการจัดเก็บรายได้อย่างชัดเจน เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

Citation Key137
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.pdf95.82 KB
PDF icon app.pdf433.46 KB
PDF icon ch5.pdf540.35 KB
PDF icon ch4.pdf1.44 MB
PDF icon ch3.pdf240.9 KB
PDF icon ch2.pdf2.47 MB
PDF icon ch1.pdf315.83 KB
PDF icon con1.pdf222.6 KB
PDF icon abs.pdf187.53 KB
PDF icon bib.pdf280.32 KB