การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์ พิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2549
Authorsวรวิมล, บุตรอามาตย์
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsการทำงานเป็นทีม, การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม, ประสิทธิภาพการทำงาน, พนักงานไปรษณีย์, พิษณุโลก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ พนักงานไปรษณีย์พิษณุโลกจำนวน80คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่าแบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ เนื้อหาและค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมหลังการพัฒนาสูงกว่าประสิทธิภาพของทีมงานก่อนการพัฒนาโดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับวิธีการพัฒนาสำคัญที่สำคัญมี 5 ประการ คือ การเป็นแบบอย่างและ เป็นที่ปรึกษา การให้ความรู้ที่ต้องการ การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การกำกับดูแลชี้นำของหัวหน้าทีมงาน และการสะท้อนคำชมของผู้ใช้บริการ

Citation Key141
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf90.21 KB
app.pdf674.05 KB
ch5.pdf921.07 KB
ch4.pdf1.41 MB
ch3.pdf575.36 KB
ch2.pdf2.52 MB
ch1.pdf386.77 KB
con1.pdf144.82 KB
abs.pdf143.66 KB
bib.pdf228.08 KB