การศึกษาการบริหารงานในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาการบริหารงานในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsทองแดง, มาดิษฐ์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsโรงเรียนประถมศึกษา
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบการบริหารงานมนการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดพิษณุโลก ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป โดยจำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา ประสบการณ์ในการบริหารงานของผู้บริหาร และระดับของโรงเรียนที่เปิดสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 318 คน ได้มาโดยการสุ่มตาวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบะแบบคำถามปลายเปิดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test t-test และทดสอบรายคู่ โดยวิธีการของเชพเฟ่ (Scheffe’ Method) ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารงานในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดพิษณุโลกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีการบริหารงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารวิชาการ ตามลำดับ 2. ผู้บริหารที่อยู่ในเขตพื้นที่ต่างกัน มีการบริหารงานในการเป็นนิติบุคคลในภาพรวมแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหาร งานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการบริหารวิชาการ ไม่แตกต่างกัน 3. ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานต่างกัน มีการบริหารงานในการเป็นนิติบุคคล ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารวิชาการ มีการบริหารงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ผู้บริหารที่ระดับโรงเรียนที่เปิดสอนแตกต่างกันมีการบริหารงานในการเป็นนิติบุคคลในภาพรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน 5. ผู้บริหารส่วนมาก มีความคิดเห็นว่าการบริหารงานในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา จะทำให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว จึงควรมอบอำนาจให้ผู้บริหารอย่างแท้จริง และควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf3.39 MB
bib.pdf182.17 KB
ch5.pdf404.99 KB
ch4.pdf1.18 MB
ch3.pdf258.79 KB
ch2.pdf1.13 MB
ch1.pdf255.18 KB
con1.pdf225.57 KB
abs.pdf115.3 KB
app.pdf304.09 KB