การศึกษาความพร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2

Primary tabs

Titleการศึกษาความพร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsวันชัย, พฤกษะวัน
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsการศึกษาขั้นประถมศึกษา- - งบประมาณ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ใน 7 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมด้านการวางแผนงบประมาณ ความพร้อมด้านการคำนวณต้นทุนผลผลิต ความพร้อมด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ความพร้อมด้านการ บริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ ความพร้อมด้านการบริหารสินทรัพย์ ความพร้อมด้านการรายงานทาง การเงินและผลการดำเนินงานและความพร้อมด้านการตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูผู้สอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน จำนวน 206 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นเลือกตอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละและค่าความถี่ ความเห็นว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเรียงตามความพร้อมมากไปน้อย ได้แก่ ความพร้อมด้านการวางแผนงบประมาณความพร้อมด้านการบริหารทางการเงินและ ควบคุม งบประมาณ ความพร้อมด้านการรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงานความพร้อมด้านการจัดระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง ความพร้อมด้านการบริหารสินทรัพย์ ความพร้อมด้านการคำนวณต้นทุนผลผลิต และความพร้อมด้านการ ตรวจสอบภายในตามลำดับ ส่วนครูผู้สอนมีความเห็นว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานเรียงตามความพร้อมมากไปน้อย ได้แก่ ความพร้อมด้านการวางแผนงบประมาณความพร้อมด้านการบริหารทาง การเงินและควบคุมงบประมาณ ความพร้อมด้านการรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงานความพร้อมด้านการจัด ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ความพร้อมด้านการคำนวณต้นทุนผลผลิต ความพร้อมต้านการตรวจสอบภายในและความ พร้อมด้านการบริหารสินทรัพย์ตามลำดับ

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf92.85 KB
app.pdf733.99 KB
ch5.pdf507.31 KB
ch4.pdf2.77 MB
ch3.pdf161.64 KB
ch2.pdf3.12 MB
ch1.pdf299.52 KB
con1.pdf155.75 KB
abs.pdf134.95 KB
bib.pdf160.86 KB