การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2

Primary tabs

Titleการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsไพบูลย์, ศรีอรุณ
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Abstract

การวิจัยการมีส่วนร่วมในการบริหาร และจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหาร และจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำแนกตามเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที่เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2544 ในปีการศึกษา 2545 จำนวน 22 โรงเรียน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง (Simple Random Sampling) โรงเรียนละ 9 คน รวมทั้งสิน 198 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการตรวจสอบค่า t และค่า F ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบว่า 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในภารกิจด้านการจัดทำสาระหลักสูตรสถานศึกษา ภารกิจด้านการจัดการเกี่ยวกับเด็กในเขตบริการ ภารกิจด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและสืบสานจารีต ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ภารกิจด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และภารกิจด้านการใช้ความเห็นชอบ รายงานการดำเนินการประจำปีของสถานศึกษา การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ และการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด อยู่ในระดับมาก ส่วนภารกิจด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับแผนของสถานศึกษา และภารกิจด้านการบริหารจัดการงาน 4 ด้านของสถานศึกษาได้แก่ งานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป อยู่ในระดับปานกลาง 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหาร และจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำแนกตามเพศ อายุและวุฒิการศึกษา พบว่า 2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหาร และจัดการศึกษา ในภารกิจด้านการจัดการเกี่ยวกับเด็กในเขตบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนภารกิจอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาในทุกภารกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ภารกิจด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับแผนของสถานศึกษา ภารกิจด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดทำสาระหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา ภารกิจด้านการบริหารการจัดการงาน 4 ด้าน ของสถานศึกษาได้แก่ งานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ภารกิจด้านการจัดการเกี่ยวกับเด็กในเขตบริการ และภารกิจด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และสืบสานจารีต ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติพบว่าไม่แตกต่างกัน ส่วนภารกิจด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และภารกิจด้านการให้ความเห็นชอบรายงานการดำเนินการประจำปีของสถานศึกษา การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ และการปฏิบัติงานตามี่ได้รับมอบหมาย จากหน่วยงานต้นสังกัด พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf5.47 MB
bib.pdf294.02 KB
ch5.pdf461.92 KB
ch4.pdf1.84 MB
ch3.pdf423.85 KB
ch2.pdf1.43 MB
ch1.pdf539.53 KB
con1.pdf283.57 KB
abs.pdf268.3 KB
app.pdf474.08 KB