การศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถาบันศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถาบันศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsจิ๋วแก้ว, อนงค์
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsโรงเรียนประถมศึกษา- - พิจิตร
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษาที่เป็นนิติ บุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตรโดยจำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาประสบการณ์การในการบริหารและระดับ ของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด พิจิตร จำนวน 191 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งซั้น ( stratifled sampling ) และการสุ่มอย่างง่าย ( simple Random sampling ) เครื่องมือที่ใซ้เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (check List) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และแบบคำถามปลายเปิด เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป spss for windows สถิติที่ใช ้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตร ฐาu F-test t-test และทดสอบรายคู่ โดยวิธีการของเชพเฟ่ (scheffe method) ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีการบริหารอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารวิชาการ ดัานการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ตามลำดับ 2. การบริหารของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร ในเขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน มีการบริหารงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป มีการบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการบริหารบุคคล ไม่แตกต่าง 3. การบริหารของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร ที่มีประสบการณ์การ ทำงาน ต่างกัน มีการบริหารงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารทั่วไป มีการบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. การบริหารของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร ที่ระดับโรงเรียนต่างกันมีการ บริหารงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารทั่วไป การบริหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. ผู้บริหารร้อยละ 27.59 ยังมีปัญหาในด้านงบประมาณไม่เพียงพอ ทรัพยากรขาดแคลน บุคลากร ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

Citation Key218
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.pdf84.54 KB
PDF icon app.pdf528.39 KB
PDF icon ch5.pdf465.9 KB
PDF icon ch4.pdf1 MB
PDF icon ch3.pdf200.45 KB
PDF icon ch2.pdf1.98 MB
PDF icon ch1.pdf265.75 KB
PDF icon con1.pdf248.47 KB
PDF icon abs.pdf194.04 KB
PDF icon bib.pdf258.24 KB