การศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถาบันศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาการบริหารงานของสถาบันศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsจิ๋วแก้ว, อนงค์
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsโรงเรียนประถมศึกษา- - พิจิตร
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษาที่เป็นนิติ บุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตรโดยจำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาประสบการณ์การในการบริหารและระดับ ของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด พิจิตร จำนวน 191 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งซั้น ( stratifled sampling ) และการสุ่มอย่างง่าย ( simple Random sampling ) เครื่องมือที่ใซ้เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (check List) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และแบบคำถามปลายเปิด เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป spss for windows สถิติที่ใช ้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตร ฐาu F-test t-test และทดสอบรายคู่ โดยวิธีการของเชพเฟ่ (scheffe method) ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีการบริหารอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารวิชาการ ดัานการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ตามลำดับ 2. การบริหารของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร ในเขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน มีการบริหารงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป มีการบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการบริหารบุคคล ไม่แตกต่าง 3. การบริหารของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร ที่มีประสบการณ์การ ทำงาน ต่างกัน มีการบริหารงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารทั่วไป มีการบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. การบริหารของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารในจังหวัดพิจิตร ที่ระดับโรงเรียนต่างกันมีการ บริหารงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารทั่วไป การบริหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. ผู้บริหารร้อยละ 27.59 ยังมีปัญหาในด้านงบประมาณไม่เพียงพอ ทรัพยากรขาดแคลน บุคลากร ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf84.54 KB
app.pdf528.39 KB
ch5.pdf465.9 KB
ch4.pdf1 MB
ch3.pdf200.45 KB
ch2.pdf1.98 MB
ch1.pdf265.75 KB
con1.pdf248.47 KB
abs.pdf194.04 KB
bib.pdf258.24 KB