การศึกษาปัญหาการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsฉัตรมงคล, พูลศรี
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsโรงเรียนประถมศึกษา
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบปัญหา เกี่ยวกับการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในด้านการดำเนินงาน ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนกับครูผู้สอน และด้านชุมชน ตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 28 คน ครูผู้สอนจำนวน 75 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 80 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 215 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ฉบับที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปัญหาชุมชนของคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ในภาพรวม และเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาในระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหาอันดับแรก ได้แก่ ด้านสิทธิประโยชน์ รองลงมาคือด้านการคมนาคม ด้านการบริหารงานและด้านการคัดเลือกโรงเรียนหลัก ตามลำดับ 2. ปัญหาเกี่ยวกับชุมชนในการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมและเป็นรายด้าน พบว่า มีสภาพปัญหาในระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหาอันดับแรก ได้แก่ด้านความรักความผูกพันธ์ของชุมชน รองลงมา ได้แก่ ด้านการคมนาคม และด้านการคัดเลือกโรงเรียนหลัก และด้านความแตกต่างระหว่างชุมชนของโรงเรียนหลัก ตามลำดับ 3. เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการดำเนินงานในการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กระหว่างผู้บริหารโรงเรียน กับครูผู้สอน พบว่า มีปัญหาทั้งในภาพรวม และทุกด้านไม่แตกต่างกัน 4. เมื่อเปรียบเทียบปัญหาชุมชนในการรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับผู้ปกครองนักเรียน พบว่า มีปัญหาทั้งในภาพรวม และทุกด้านไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf57.99 KB
bib.pdf103.48 KB
ch5.pdf388.65 KB
ch4.pdf604.2 KB
ch3.pdf209.76 KB
ch2.pdf734.12 KB
ch1.pdf208.63 KB
con1.pdf108.71 KB
abs.pdf107.2 KB
app.pdf894.84 KB