ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsสุวารีย์, เกิดพันธุ์
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-09-25
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการจัดทำแผนพัฒนา, การจัดทำแผนพัฒนาสามปี, จังหวัดพิษณุโลก, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน, องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม, อบต.มะตูม, อำเภอพรหมพิราม, แผนพัฒนาสามปี
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการกำหนดขนาดด้วยตารางสำเร็จรูปของ “TAO Yamane” จำนวน 400 คน เครื่อง มือที่ใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอนุมานนำมาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 8 ด้านโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านปัจจัยจูงใจ รองลงมาตามลำดับคือ ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่(ผู้จัดทำแผนพัฒนา) ด้านปัจจัยกลไกภาครัฐ ด้านปัจจัยด้านประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วม ในการรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาอาศัยในชุมชน การได้รับทราบเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของ อบต. มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม สถานภาพในชุมชน และการเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

Citation Key23
ไฟล์แนบ: