การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsวีระกุล, กนกรัตน์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsครู
Abstract

การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน จำแนกตามตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและขนาดของโรงเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5,488 คน ทำการสุ่มแบบแบ่งชั้น ได้ตัวอย่างจำนวน 359 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการและมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2. ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกที่มีตำแหน่งงานต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4. ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 5. ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่สังกัดโรงเรียนขนาดต่างกันมีปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการนิเทศการศึกษามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf55.9 KB
bib.pdf83.71 KB
ch5.pdf297.09 KB
ch4.pdf682.91 KB
ch3.pdf93.24 KB
ch2.pdf440.42 KB
ch1.pdf127.45 KB
con1.pdf170.35 KB
abs.pdf113.95 KB
app.pdf146.68 KB