การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหามีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหามีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
Publication TypeThesis
Year of Publication2558
Authorsกัญญาภัค, เพชรพูล
Degreeครุศาสตร์มหาบันฑิต
Universityมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 วิธีการกำเนินงานวิจัยแบ่งออก 2 ตอน ดังนี้ คือ ตอนที่ 1 การศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศึกษาในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จำนวน 295 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 2 แนวทางการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 โดยการจัดการสนทนากลุ่มและมีผู้เข้าร่วมจำนวน 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษามีปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2. ผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดสำนัดงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 2.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานยวิชาการสถานศึกษาควรมีการประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการบริหารงานด้านวิชาการและมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน การดำเนินงาน ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการบริหารงานวิชาการการติดตามประเมินผล งานด้านวิชาการของสถานศึกษาในฐานะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.2 แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานงบประมาณสถานศึกษาควรให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมรับรู้งานงบประมาณของสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการในการดำเนินงานจัดตั้งงบประมาณ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาเพื่อห้คณะกรรมการสถานศึกาาช่วยระดมทรัพยากรด้านงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อบริหารงานของสถานศึกษา
23. แนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านการบริหารงานบุคคลของสถารศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากรมีส่วนร่วมดำเนินงานในการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการติดตามผลการดำเนินงานโดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนขอลบุคลากรเพื่อสะท้อนปัญหาการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 2.4 แนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในการวางแผนงานด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนอนงานการติดตามผลงานการดำเนินงานและการตรวจสอบประเมินผลงานด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาเพืื่อหาแนวทางแก้ไขและสนับสนุนงบประมานด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา

Citation Key298
ไฟล์แนบ: