การศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2549
Authorsคล่ำคง, ทิพย์วรรณ
Degree ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2544-06-02
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการเรียนรู้, ครู
Abstract

การศึกษาสภาพกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย และเพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัด จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย จำแนกตามระดับชั้นที่สอน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย จำนวน 367 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS FOR WINDOWS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test และทดสอบรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย มีสภาพการจัดกระบวนการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมสภาพการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง 2. ครูผู้ที่สอนในระดับชั้นต่างกัน ในภาพรวมมีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ในภาพรวมมีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 4. ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน ในภาพรวมมีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Citation Key325
ไฟล์แนบ: