การศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsเรณู, ช้างทอง
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2547-05-17
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
Cityพิษณุโลก.
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น, จังหวัดพิษณุโลก, ศักยภาพ, ศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษา, สพป.พิษณุโลก, สำนักงานการประถมศึกษา, โรงเรียนประถมศึกษา
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น และเพื่อเปรียบเทียบศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยจำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการครูและขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2545 จำนวน 360 คน เป็นผู้บริหารโรงเรียน 180 คน ครูผู้สอน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน คือ t-test , F-test และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1. ศักยภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง 2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีศักยภาพในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน 3. ผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีศักยภาพในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน 4. ครูผู้สอนที่สังกัดโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีศักยภาพในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาสถิติที่ระดับ .05

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก62.63 KB
บทคัดย่อ157.66 KB
สารบัญ467.42 KB
บทที่ 1140.5 KB
บทที่ 2451.35 KB
บทที่ 386.7 KB
บทที่ 41.18 MB
บทที่ 5216.55 KB
บรรณานุกรม98.75 KB
ภาคผนวก152.61 KB