วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

Primary tabs

Titleวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
Publication TypeJournal
Year of Publication2556
Authorsบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
URLhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/issue/view/5335