แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeThesis
Year of Publication2555
Authorsรุ่งโรจน์, ฝ้ายเยื่อ
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-04-01
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsผู้นำนักศึกษา, ภาวะผู้นำ, มรพส, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพภาวะผู้นำและเพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยได้แก่ ผู้นำ นักศึกษา จำนวน 100 คน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รำนักศึกษาจำนวน 9 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1.สภาพภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 4ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านความสามารถ ด้านบุคลิกภาพ และด้านทักษะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 2. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประกอบด้วย 1) การให้ความรู้เรื่องภาวะผู้นำ 2) เนื้อหาความรู้จากการสนทนากลุ่ม 3. วิธีการการพัฒนาภาวะผู้นำ 3. คุณภาพของแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามผลการประเมินแนวทางของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก20.33 KB
บทคัดย่อ24.06 KB
สารบัญ28.49 KB
บทที่ 151.02 KB
บทที่ 2264.64 KB
บทที่ 353.25 KB
บทที่ 4116.64 KB
บทที่ 570.02 KB
บรรรานุกรม40.57 KB
ภาคผนวก339.62 KB