การศึกษาสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsโกศล, อินดี
Degreeปริญญาโท,ครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการดำเนินงานนิเทศภายใน, นิเทศภายใน, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, สพฐ.สุโขทัย เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประชากรที่ใช่ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 จำนวน 162 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ แบบสอบถามสภาพดำเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 ใน 5 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติตามขั้นตอน ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน ด้านการสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศภายใน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการวัดผลและประเมินผลการนิเทศมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีการดำเนินงานนิเทศภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติงานมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีระดับการปฏิบัติงานมากโดยเรียงลำดับสูงสุดไปต่ำสุด คือ ด้านการวัดผลและประเมินผล รองลงมาคือด้านการปฏิบัติตามขั้นตอนการนิเทศภายใน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนและด้านการสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศภายใน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf67.75 KB
abs.pdf95.28 KB
con 1.pdf109.46 KB
ch 1.pdf229.38 KB
ch 2.pdf1.09 MB
ch 3.pdf99 KB
ch 4.pdf284.13 KB
ch 5.pdf286.31 KB
bib.pdf152.34 KB
app.pdf349.98 KB