การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สด

Primary tabs

Titleการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สด
Publication TypeReport
Year of Publication2551
Authorsคงศักดิ์, ศรีแก้ว
Series Editorแพรจัน, สังขะจันทร์
Tertiary Authorsอภิชาติ, สีสุกใส
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนาคุณภาพ, ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สด, ผลิตภัณฑ์