การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุออนไลน์ โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุออนไลน์ โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2562
Authorsโสภณ, พินิจกิจเจริญกุล
Secondary Authorsรัฐวิภาค, อู่ทองมาก
Tertiary Authorsอัญชลี, เล็กประดิษฐ์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนา, พัสดุออนไลน์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ระบบบริหารจัดการ, โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Citation Key870
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)4.79 MB