การศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleการศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsสมบัติ, ดาเกลี้ยง
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, จังหวัดพิจิตร
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/976
Citation Key976
ไฟล์แนบ: