การศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleการศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsสมบัติ, ดาเกลี้ยง
Academic Departmentคณะครุศาสตร์
Degreeสาขาการบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Keywordsการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา, คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, จังหวัดพิจิตร
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf66.47 KB
บทคัดย่อ72.11 KB
สารบัญ156.47 KB
บทที่ 1196.95 KB
บทที่ 21.4 MB
บทที่ 3176.28 KB
บทที่ 41.42 MB
บทที่ 5247.53 KB
บรรณานุกรม144.84 KB
ภาคผนวก799.53 KB