การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Primary tabs

Titleการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsสำรวย, สารถี
Academic Departmentคณะครุศาสตร์
Degreeสาขาหลักสูตรและการสอน
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Keywordsกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, การดำรงชีวิตของพืช, การพัฒนาชุดกิจกรรม, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก66.93 KB
บทคัดย่อ63.69 KB
สารบัญ123.22 KB
บทที่ 1155.9 KB
บทที่ 2587.13 KB
บทที่ 3312.97 KB
บทที่ 4207.58 KB
บทที่ 5126.82 KB
บรรณานุกรม174.06 KB
ภาคผนวก2.41 MB