แนวทางในการแก้ปัญหาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleแนวทางในการแก้ปัญหาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2011
Authorsสรัญยา, บุญจุ้ย
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการใช้อินเทอร์เน็ต, นักเรียนระดับมัธยมศึกษา, พฤติกรรม, พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต, อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, แนวทางในการแก้ปัญหา
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและประเมินแนวทางในการแก้ปัญหาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประชากรที่ศึกษาได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ตำรวจและผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ประเด็นการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า การใช้อินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบในด้านต่างๆต่อตนเอง อยู่ในระดับน้อยเกือบทุกด้านยกเว้นในด้านพฤติกรรม และด้านสุขภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตนเองในระดับปานกลาง ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าสามารถที่จะนำไปใช้ได้เหมาะสมมากที่สุด คือผู้ปกครองต้องหมั่นคอยสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานและให้การอบรมเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด สร้างวินัยให้กับเด็กให้รู้จักรับผิดชอบ และรู้จักกำหนดกติกาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก เพื่อให้เกิดภูมิต้านทานต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ ควรมีการรณรงค์ให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์ ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้และควรมีการจัดให้มีการแข่งขันกิจกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ให้คำชมเชยหรือของรางวัลเมื่อเด็กใช้งานอินเทอร์เน็ตในทางสร้างสรรค์