ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsสุวารีย์, เกิดพันธุ์
Academic Departmentการบริหารจัดการภาครัฐ
Degreeรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typepublisher
Keywordsการจัดทำแผนพัฒนา, ความสัมพันธ์ของประชาชน, ความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วม
ไฟล์แนบ: