ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsสุวารีย์, เกิดพันธุ์
Degreeรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการจัดทำแผนพัฒนา, ความสัมพันธ์ของประชาชน, ความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วม
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/991
Citation Key991