การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฎิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

Primary tabs

Titleการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฎิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsเสาวณีย์, บำรุงเมือง
Academic Departmentครุศาสตร์
Degreeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typepublisher
Keywordsกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี, การขยายพันธ์พืช, การพัฒนาชุดกิจกรรม
ไฟล์แนบ: