รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง

Primary tabs

Titleรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsวิจิตตรา, พ่วงท่าโก
Academic Departmentรัฐประศาสนศาสตร
Degreeรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typethesis
Keywordsจังหวัดพิจิตร, ผู้สูงอายุ, รูปแบบการจัดการ, สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ, สังคม, องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง
ไฟล์แนบ: