You are here

สภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

Primary tabs

Titleสภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
Publication TypeThesis
Year of Publication2549
Authorsวราภรณ์, วารี
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsการบริหารงาน, สพฐ.พิษณุโลก เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1, อนามัยโรงเรียน, โครงการอนามัยโรงเรียน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโครงการอนามัย โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลกเขต 1 โดยสมมุติฐานในการวิจัยคือผู้บริหารสถานศึกษาและคณาจารย์สภาพหารบริหารงงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดพื้นที่การศึกษา พิษณุโลกเขต 1 แตกต่างกัน วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 173 คน คณาจารย์จำนวน 1,176 คน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รวมทั้งสิ้น1,889 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้จากการกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเจาะจง ของเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 อำเภอเมืองและอำเภอบางระกำและมากำหนดสัดส่วนร้อยละ 70 ของโรงเรียนทั้งหมดรวมทั้งสถานศึกษาเอกชน แล้วทำการสุ่มอย่างง่าย (Multi Random Sampling ) ค่าความคลาดเคลื่อน 95% จากนั้นทำการสุ่มแบบเจาะจงจากกลุ่มผู้บริหารจากคณาจารย์ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 405 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร จำนวน 121 คน คณาจารย์จำนวน 284 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การสึกษา พิษณุโลกเขต 1 ใน 5 ด้าน ด้านบุคลากร (Man) ด้านการดำเนินการ (Management) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) ด้านงบประมาณ (Money) และสภาพปัจจุบันของโครงการอนามัยปรากฏผลการวิจัยดังนี้ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารโครงการอนามัยโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ใน 5 ด้าน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จำแนกตามตำแหน่งและประสบการณ์ทำงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันทั้ง 2 ด้าน