You are here

PSRU Journal of Science and Technology

Primary tabs

Error message

  • Notice: Undefined offset: 6030 in user_node_load() (line 3641 of /usr/local/www/apache24/data/lib-irpsru/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3641 of /usr/local/www/apache24/data/lib-irpsru/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 6030 in user_node_load() (line 3642 of /usr/local/www/apache24/data/lib-irpsru/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3642 of /usr/local/www/apache24/data/lib-irpsru/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 6030 in user_node_load() (line 3643 of /usr/local/www/apache24/data/lib-irpsru/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3643 of /usr/local/www/apache24/data/lib-irpsru/modules/user/user.module).
TitlePSRU Journal of Science and Technology
Publication TypeJournal
Year of Publication2561
AuthorsTechnology, PSRUJournal of
Abstract

วารสาร PSRU Journal of Science and Technology เป็นวารสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ของอาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ และงานวิจัย โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ดังนี้

1. เกษตรศาสตร์ (Agriculture)
2. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biology sciences)

3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health sciences)

4. วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical sciences)

5. วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communications technology)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นหน่วยงานในการจัดทำวารสารและมีกำหนดออกวารสารราย 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม

URLhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/issue/archive
IMAGE_COVER: