You are here

การวิเคราะห์องค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์องค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsอรุณรัตน์, วันเพ็ง
Degreeปริญญาโท,ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการวิเคราะห์องค์ประกอบ, การวิเคราะห์องค์ประกอบประสิทธิภาพการสอน, ครูวิทยาศาสตร์, จังหวัดพิษณุโลก, ประสิทธิภาพการสอน, สพฐ.พิษณุโลก, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก, โรงเรียนประถมศึกษา
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร์และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิภาพการสอนครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูวิทยาศาสตร์ จำนวน 1,087 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 40 ข้อ ครอบคลุม 8 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลิกลักษณะของครู การจัดการเรียนการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ การจัดสภาพแวดล้อม การวัดและประเมินผล การพัฒนาตนเองของครูและแรงจูงใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร์ใช้โปรแกรม SPSS for WINDOWS และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้โปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการสอนครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก ทั้งโดยภาพรวมและแยกเป็นรายด้าน มีประสิทธิภาพการสอนอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมสิลเรล พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาตากค่าไค-สแควร์สัมพันธ์ (Relatiove Chi-Square : X2 /df) มีค่าเท่ากับ 1.85 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Index :GFI) มีค่าเท่ากับ .90 ค่าความคลาดเคลื่อน (Root Maen Square Error Of Approximation : RMSEA) มีค่าเท่ากับ .028 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index : AGFI) มีค่าเท่ากับ .90 สามารถเรียงค่าน้ำหนักองค์ประกอบ ได้ดังนี้ การพัฒนาตนเองของครู มีประสิทธิภาพการสอนมากที่สุด การจัดการเรียนการสอน บุคลิกลักษณะของครู ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนและแรงจูงใจตามลำดับ

ไฟล์แนบ: