You are here

กลยุทธ์การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการดีมาก กรณีกองทุนหมู่บ้าน บ้านโป่งหม้อข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleกลยุทธ์การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการดีมาก กรณีกองทุนหมู่บ้าน บ้านโป่งหม้อข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsเกียรติศักดิ์, ชนะบูรณาศักดิ์
Degreeปริญญาโท,ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsกลยุทธ์การดำเนินงาน, กองทุนหมู่บ้าน, กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง, การบริหารจัดการ, การบริหารจัดการดีมาก, จังหวัดพิษณุโลก, ชุมชนเมือง, ตำบลท่านางงาม, บ้านโป่งหม้อข้าว, อำเภอบางระกำ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการดำเนินงาน และวิเคราะห์กลยุทธ์การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน บ้านโป่งหม้อข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลท่างาม จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการสัมภาษณ์คระกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และครัวเรือนที่ยืมเงินกองทุนไปประกอบอาชีพแล้วประสบผลสำเร็จ ซึ่งสามารถสรุปกลยุทธ์การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน บ้านโป่งหม้อข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลท่างาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 1. ความสัมพันธ์ในหมู่เครือญาติ เกื้อกูล และส่งเสริมต่อการบริหารจักการของกองทุนให้ประสบผลสำเร็จ 2. ผู้นำ วางแผนสร้างทีม สร้างความเข้าใจ ในการดำเนินงานกองทุน 3. มีโครงสร้างการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ โดยมีผู้ที่มีความพร้อมเสนอตัวทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความสมัครใจ 4. บริหารจัดการตามความต้องการของสมาชิก ดังนี้ 4.1 การกู้เงิน สมาชิกกู้ตามความจำเป็น และสามารถในการส่งใช้คืนเงิน 4.2 การรับฝากเงิน ส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มและนำเงินมาออมกับกองทุน 4.3 จัดสวัสดิการกองทุน โดยการคืนทุนให้ชุมชน ด้วยการให้ทุนการศึกษา ดุแลผู้ด้อยโอกาส และเสริมสร้าง สุขภาพคนในชุมชน 4.4 สนับสนุน ติดตาม ตั้งแต่การเริ่มสร้างหนี้ การจัดการหนี้ และการชำระหนี้