กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2553
Authorsสุ่มมาตย์, ชนะ
Degreeปริญาโท,ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ, กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน, การเรียนการสอน, จังหวัดพิษณุโลก, องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้, อบต.วังน้ำคู้, อำเภอเมือง, โรงเรียนขนาดเล็ก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกและ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการวิเคราะห์เนื้อหา ประเด็นการสนทนากลุ่ม และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสนทนากลุ่ม และวิเคราห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า 1) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกมี 4 กลยุทธ์ ได้แก่ การวางแผนและการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การเสริมสร้างการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา โดยนำกลยุทธ์ไปใช้บูรณาการกับการบริหารโรงเรียน 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป 2) การดำเนินการตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้มีครูครบชั้นเรียน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีงบประมาณพียงพอ มีครูสอนครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความร่วมมือที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกและ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการวิเคราะห์เนื้อหา ประเด็นการสนทนากลุ่ม และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสนทนากลุ่ม และวิเคราห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า 1) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกมี 4 กลยุทธ์ ได้แก่ การวางแผนและการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การเสริมสร้างการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา โดยนำกลยุทธ์ไปใช้บูรณาการกับการบริหารโรงเรียน 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป 2) การดำเนินการตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้มีครูครบชั้นเรียน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีงบประมาณพียงพอ มีครูสอนครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความร่วมมือที่เอื้อต่อการเรียนรู้