การศึกษาคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ ของนักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษาประเภทพาณิชยกรรม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

Primary tabs

Titleการศึกษาคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ ของนักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษาประเภทพาณิชยกรรม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
Publication TypeThesis
Year of Publication2558
Authorsสังข์นวล, อุบลวรรณ
Degreeปริญญาโท,ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsคุณลักษณะ, คุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ, ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร, นักศึกษาฝึกงาน, ประเภทพาณิชยกรรม, ระดับอาชีวศึกษา, แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ