การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2558
Authorsน่าน, ธนวินณ
Degreeปริญญาโท,ครุศาสตมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการประเมินคุณภาพภายนอก, คุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอก, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก
Abstract

-