การศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2558
Authorsพระมหาวรยุทธ, ไพโรจน์สถิตธาดา
Degreeปริญญาโท,ครุศาสตมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsจังหวัดพิษณุโลก, ปัญหาการจัดการศึกษา, แผนกสามัญศึกษา, โรงเรียนพระปริยัติธรรม
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ตามทัศนะของผู้บริหารอาจารย์ผู้สอน และตามทัศนะของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้แก่ผู้บริหาร 19 รูป/คน อาจารย์ผู้สอน 53 รูป/คน นักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก 406 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ตามทัศนะของผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนในภาพรวม และรายด้านพบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางโดยปัญหาลำดับที่ 1 ของแต่ละด้านมีดังนี้ คือด้านวิชาการ ได้แก่ ปัญหาการจัดบริการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน ด้านกิจกรรมนักเรียน ได้แก่ ปัญหาการจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนที่ขาดแคลน ด้านธุรการได้แก่ ปัญหาการรายงานการดำเนินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีตามแผนที่กำหนด ด้านบุคลากร ได้แก่ ปัญหาการดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ 2. ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ตามทัศนะของนักเรียนในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัญหาลำดับที่ 1 ของแต่ละด้านมีดังนี้ คือด้านวิชาการ ได้แก่ปัญหาการให้ชุมชน หน่วยงานอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักเรียน ได้แก่ ปัญหาการจัดทัศนะศึกษาของนักเรียนด้านธุรการได้แก่ ปัญหาการบริการด้านวัสดุอุปกรณ์การศึกษาและการเรียนการสอน ด้านบุคลากร ได้แก่ปัญหาการย้ายเข้า-ย้ายออก ที่ทำให้มีการเปลี่ยนครูสอนทุกปี