ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

ชื่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsศิริลักษญ์, เพชรไทย
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
คำค้นหาการพัฒนา, ความคิดเห็น, ท่องเที่ยว, บึงสีไฟ, ประชาชน, พิจิตร, แหล่งท่องเที่ยว
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/970
Citation Key970
ไฟล์แนบ: