หนังสือทรงคุณค่า

หนังสือทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การบริหารการผลิต

ทองมั่น, คุ้มใหญ่โต. (2539). การบริหารการผลิต. พิษณุโลก: สถานบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=/node/1029

หลักการผลิตผัก

พนมพร, บรรหาร. (2539). หลักการผลิตผัก. พิษณุโลก: สถานบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะเกษตรและอุตสาหกรรม. ภาควิชาเกษตรศาสตร์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1028

กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน

ช่อลัดดา, ขวัญเมือง. (2541). กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน. พิษณุโลก: บริษัทพิมพ์ดี จำกัด. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1027

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

นิพันธ์, ประทุมศิริ. (2537). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (Vol. 1-300 เล่ม, p. 226 หน้า). พิษณุโลก: ร้านเป็นหนึ่ง. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1025

ดิจิตอลและการใช้งาน

ประสิทธิ์, สิงหเดช. (2532). ดิจิตอลและการใช้งาน. พิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1024

เอกสารประกอบการสอนหลักการบัญชี

จุฑามาศ, ตีระแพทย์. (2531). เอกสารประกอบการสอนหลักการบัญชี. พิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาการจัดการ. ภาควิชาการเงินและการบัญชี . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1023

สุขภาพผู้สูงอายุ

รัชนีพร, ภู่กร. (2538). สุขภาพผู้สูงอายุ. พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ . Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1022

อิเล็กทรอนิกส์ 3

ประสิทธิ์, สิงหเดช. (2531). อิเล็กทรอนิกส์ 3. พิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1021

เอกสารคำสอนวิชาการพัฒนาองค์การ

สงวน, ช้างฉัตร. (2538). เอกสารคำสอนวิชาการพัฒนาองค์การ. พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะวิทยาการจัดการ. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1020

การเป่าแก้วเบื้องต้น

กุลยา, จันทร์อรุณ. (2530). การเป่าแก้วเบื้องต้น. พิษณุโลก: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. สหวิทยาลัยพุทธชินราช. Retrieved from http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1019

Pages