Biblio

Found 1 results
Filters: Keyword is สเปกตินจากเปลือกไม้  [Clear All Filters]
2540
กุลยา, จันทร์อรุณ. (2540). การสกัดสเปกตินจากผลไม้และเปลือกผลไม้บางชนิด. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.