You are here

Biblio

Found 1 results
Filters: Author is บุษกร, พรรณเชษฐ์  [Clear All Filters]
2549
บุษกร, พรรณเชษฐ์. (2549). การศึกษาเพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
 (54.7 KB) (43.88 KB) (210.21 KB) (473.63 KB) (127.86 KB) (997.38 KB) (133.75 KB) (139.08 KB) (124.58 KB) (214.2 KB)