Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is ปรีดา, ตาไว  [Clear All Filters]
2550
ปรีดา, ตาไว. (2550). แนวทางการจัดการขยะของชุมชนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (789.09 KB) บรรณานุกรม (133.89 KB) บทที่5 (932.24 KB) บทที่4 (524.26 KB) บทที่3 (165.64 KB) บทที่2 (1.05 MB) บทที่1 (176.17 KB) สารบัญ (106.3 KB) บทคัดย่อ (129.21 KB) หน้าปก (83.85 KB)