Biblio

Export 5 results:
Filters: Author is ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล  [Clear All Filters]
2543
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2543). การตรวจวิเคราะห์มลภาวะบางประการของอากาศในเขตเทศบาลนครเมืองพิษณุโลกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
Fulltext.pdf (17.64 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2543). การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองโคกช้าง เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (36.95 MB)
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2543). การหาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกอ้อยในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2543, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (44.99 MB)
2541
ประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล. (2541). การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกส้มโอ. presented at the 2541, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกส้มโอ.1.pdf (24.73 MB)