Biblio

Export 1 results:
Filters: Keyword is การแปรรูป and Author is ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
การแปรรูป
ศุภวิทิตพัฒนา, ธวัชชัย. (2544). ผลของกระบวนการแปรรูปที่มีต่อคุณภาพของเฟรนช์ฟรายจากมันเทศ. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (19.92 MB)