Biblio

Export 2 results:
Filters: Keyword is แป้งซาลาเปา  [Clear All Filters]
2544
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2544). การศึกษาผลของการใช้แป้งฟักทองที่มีต่อคุณภาพของแป้งซาลาเปา. presented at the 2544, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (14.14 MB)
ปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา. (2544). การศึกษาผลของการใช้แป้งฟักทองที่มีต่อคุณภาพของแป้งซาลาเปา. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
44.Pumpkin-flour.PDF (336.75 KB)