Biblio

Export 1 results:
Filters: Keyword is การพัฒนา and Author is นงคราญ, กาญจนประเสริฐ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
การพัฒนา
นงคราญ, กาญจนประเสริฐ. (2547). การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (4.68 MB)