Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is ประพัทธ์, เหมาคม  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ประพัทธ์, เหมาคม. (2545). สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (69.26 KB) bib.pdf (109.49 KB) ch5.pdf (197.2 KB) ch4.pdf (1.87 MB) ch3.pdf (404.44 KB) ch2.pdf (2.19 MB) ch1.pdf (447.04 KB) con1.pdf (352.68 KB) abs.pdf (156.99 KB) app.pdf (165.58 KB)