Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is อารีย์, ปรีดีกุล  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อารีย์, ปรีดีกุล, & เตือนใจ, เชื้อประดิษฐ์. (2546). รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน : การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
20.en_.pdf (2.84 MB)