Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is สำนักวิจัยและบริการวิชาการ, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. (2545). รวมบทคัดย่องานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2542-2545. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
32.abstract2542-2545.PDF (2.84 MB)