Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is นพวรรณ, พงษ์เจริญ  [Clear All Filters]
2547
นพวรรณ, พงษ์เจริญ. (2547). การประเมินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในอำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2547-06-04, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (71.08 KB) บทคัดย่อ (227.17 KB) สารบัญ (139.95 KB) บทที่ 1 (326.4 KB) บทที่ 2 (1.45 MB) บทที่ 3 (554.31 KB) บทที่ 4 (1.82 MB) บทที่ 5 (509.85 KB) บรรณานุกรม (201.62 KB) ภาคผนวก (1.04 MB)