Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is ประพัทธ์, เหมาคม  [Clear All Filters]
2545
ประพัทธ์, เหมาคม. (2545). สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (69.26 KB) bib.pdf (109.49 KB) ch5.pdf (197.2 KB) ch4.pdf (1.87 MB) ch3.pdf (404.44 KB) ch2.pdf (2.19 MB) ch1.pdf (447.04 KB) con1.pdf (352.68 KB) abs.pdf (156.99 KB) app.pdf (165.58 KB)