Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is วสัน, แก่นจรรยา  [Clear All Filters]
2546
วสัน, แก่นจรรยา. (2546). การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการปฏิบัติงาน 6 งาน ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. presented at the 2546-10-01, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., พิษณุโลก.
หน้าปก (5.72 MB) บทคัดย่อ (153.85 KB) สารบัญ (340.53 KB) บทที่ 1 (492.46 KB) บทที่ 2 (3.4 MB) บทที่ 3 (317.44 KB) บทที่ 4 (790.01 KB) บทที่ 5 (475.91 KB) บรรณานุกรม (162.99 KB) ภาคผนวก (450.31 KB)