Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is อุไรวรรณ ,รักษ์ผกาวงษ์  [Clear All Filters]
2550
อุไรวรรณ, รักษ์ผกาวงษ์. (2550). การศึกษาระบบบริหารจัดการรายวิชาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. presented at the 2550, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon fulltext.pdf (3.45 MB)
2547
พงษ์เทพ, รักผกาวงศ์, & อุไรวรรณ, รักษ์ผกาวงษ์. (2547). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดตารางการเรียน-การสอนของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ระยะที่ 1). เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
PDF icon 45.Class-schedule.PDF (799.32 KB)