Biblio

Export 8 results:
Filters: Author is พิทักษ์, อยู่มี  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ซิลิกอนไดออกไซด์
พิทักษ์, อยู่มี. (2547). การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแกลบในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.22 MB)
น้ำมันเชื้อเพลิง
พิทักษ์, อยู่มี. (2540). การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในน้ำมันเชื้อเพลิงตัวอย่างโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์ฟวันสเปกโทรโฟโตรเมตรี. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
tpg1.pdf (2.75 MB) ch1-5.pdf (16.18 MB)
ผงนาโนเลดไอร์ออนไนโอเบต
พิทักษ์, อยู่มี. (2548). การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของผงนาโนเลดไอร์ออนไนโอเบตโดยวิธีพาร์เซียลซอกเจล. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.63 MB)
วิธีพาร์เซียลซอกเจล
พิทักษ์, อยู่มี. (2548). การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของผงนาโนเลดไอร์ออนไนโอเบตโดยวิธีพาร์เซียลซอกเจล. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.63 MB)
วิธีอะตอมมิกแอบซอร์ฟวันสเปกโทรโฟโตรเมตรี
พิทักษ์, อยู่มี. (2540). การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในน้ำมันเชื้อเพลิงตัวอย่างโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์ฟวันสเปกโทรโฟโตรเมตรี. presented at the 2540, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
tpg1.pdf (2.75 MB) ch1-5.pdf (16.18 MB)
เจล
พิทักษ์, อยู่มี. (2548). การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของผงนาโนเลดไอร์ออนไนโอเบตโดยวิธีพาร์เซียลซอกเจล. presented at the 2548, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (3.63 MB)
แกลบ
พิทักษ์, อยู่มี. (2547). การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแกลบในจังหวัดพิษณุโลก. presented at the 2547, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (2.22 MB)