Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is ชลัยรัตน์, อ่ำมาก  [Clear All Filters]
2548
ชลัยรัตน์, อ่ำมาก. (2548). การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (70.51 KB) con1.pdf (172.45 KB) ch5.pdf (445.25 KB) ch4.pdf (346.7 KB) ch3.pdf (1.18 MB) ch2.pdf (2.37 MB) ch1.pdf (301.7 KB) bib.pdf (234.75 KB) app.pdf (982.1 KB) abs.pdf (179.97 KB)